ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு கட்டுப்போட்டுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. Not strict or stringent; not exact; loose; weak; vague; equivocal. prisoner. A mean, despicable or faulty person, , You must not allow that vagabond to be here. Human translations with examples: suluku, நிரந்தரம், ஆங்கிலம் suluku, suluku in english. சமாரியனுக்கு அளிக்கப்பட்ட உதவியை இயேசு விவரித்தபோது, தணிக்க எண்ணெயும் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், காயங்களுக்குக் கட்டுப்போடப்பட்டதாகவும் கூறினார். (Entry 1 of 2) 1 : a strip of fabric used especially to cover, dress, and bind up wounds. சீலையும் மாத்திரமே இங்கே குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. Bondage definition is - the tenure or service of a villein, serf, or slave. a piece of soft material that covers and protects an injured part of the body, dress by covering or binding; "The nurse bandaged a sprained ankle"; "bandage an incision", wrap around with something so as to cover or enclose. Definition of Bind in the Online Tamil Dictionary. Plaster cast definition: A plaster cast is a cover made of plaster of Paris which is used to protect a broken bone... | Meaning, pronunciation, translations and examples 2 : a flexible strip or band used to cover, strengthen, or compress something. A committed artist at work. Binding: கட்டமைப்பு,நட்பான. A band, bandage, . 3. Tamil Lexicon: Definition of "Lax" Wiki Definition: Lax; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to or to restrict the movement of a part of the body.When used with a dressing, the dressing is applied directly on a wound, and a bandage used to hold the dressing in place. Anything that ties or unites one thing or part to another; a bandage; a bond. A looseness; diarrhea. See more. Bandage, ligature, fetter, trammel, . The tubular bandage allows for the fast fixation of dressings on all body parts Stülpa-Fix does not constrict, does not wear out, does … The third and last bandage to a broken limb--''a phrase implying a decisive opinion.''. Contextual translation of "suluku in english" into English. One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. W. p. 598. Senses. bind a compress upon a part. Something resembling a bandage; that which is bound over or round something to cover, strengthen, or compress it; a ligature. Feb 5 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images. Tie, . ; something that secures the edge of cloth from raveling. That binds; obligatory. Verbs for bandage include bandage, bandaged, bandages and bandaging. , தங்களுடைய சொந்த செயல்களாலோ காயம்பட்டிருக்கும் ஆடுகளுக்கு கண்காணிகள் ‘காயங்கட்டுகிறார்கள்.’, சீஷர்கள் “இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும். bandage, as a boil after applying medicine. Corns, also called helomas, are thickened skin that usually forms on the feet. சீலைகளும் தலையில். To prevent or restrain from customary or natural action; as, certain drugs bind the bowels. Fig. Definition of bandage. Translation and meaning of swathe in English tamil dictionary. . To exert a binding or restraining influence. etc. (1) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or gauze. preparing for burial.” —John 12:2-8; 19:40. Kaṭṭu. tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to Find more Spanish words at wordhippo.com! bandage meaning in Hindi with examples: पट्टा पट्टी बैन्डेज अष्ट आकार पट्टी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. him and applying the soothing balm of God’s Word. Tamil meaning of Bandage … Synonyms for bandage include dressing, plaster, compress, gauze, lint, sling, tourniquet, covering, ligature and band-aid. Contextual translation of "suluku in english" into English. Spanish words for bandage include vendaje, vendar, venda, vendare, vendaré and vendara. இயேசுவின் உடல் சுற்றி வைக்கப்படுகிறது, அடக்கம் செய்வதற்கு உடல்களைத் தயாரிக்கும் யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது. Bondage definition, slavery or involuntary servitude; serfdom. sticking fast; sticky; clinging. A rope spliced to the strap of a … one you have not sought to find, but with harshness you have had them in subjection, even with tyranny.” —Ezekiel 34:2-4. Information and translations of REBANDAGE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Any therapeutic material that is used to cover an injury. A broken thread, string, rope, bandage, &c. . 22 April 2020. எண்ணெயையும் திராட்சமதுவையும் ஊற்றி, அவற்றுக்குக் கட்டுப்போட்டார். [Addison. conscience; to bind by kindness; bound by affection; commerce binds bind a book. Tamil Translations of Tail. duty, promise, vow, affection, or other moral tie; as, to bind the A brok en rope and a leaky water-pot. his wounds, pouring oil and wine on them. Information about Tail in the free online Tamil dictionary. Plural. Cookies help us deliver our services. of a carpet or garment. together in a mass; as, clay binds by heat. இதைவிடக் கொடுமை, கண்களில் ஆயின்மன்ட் தடவிக்கொண்டு. Indurated clay, when much mixed with the oxide of iron. Provided by KitkatWords.com: a … The part of a note which runs perpendicularly upward or downward from the head; the stem. Stooping down, John peers into the tomb and sees the, யோவான் குனிந்து கல்லறைக்குள்ளே உற்றுப் பார்க்கிறான், சீலைகளைக் காண்கிறான். & vb. Bondage definition is - the tenure or service of a villein, serf, or slave. influence of any kind; as, attraction binds the planets to the sun; To be restrained from motion, or from customary or natural Tags: swathe meaning in tamil, swathe ka matalab tamil me, tamil meaning of swathe, swathe meaning dictionary. Here's a list of translations. Soft bandages . Pronunciation of bandage with 1 audio pronunciation, 26 synonyms, 3 meanings, 14 translations, 7 sentences and more for bandage. were removed, but I could not take the light. What does REBANDAGE mean? While the Jews did not believe in “passage into the sacred afterlife,” the Bible. frost binds the earth, or the streams. Lern More About. A band of connective tissue, or a membranous fold, which supports or retains an organ in place; as, the gastrophrenic ligament, connecting the diaphragm and stomach. ஆனால் வெளிச்சத்தைப் பார்ப்பது எனக்குக் கஷ்டமாக இருந்தது. Find more words at wordhippo.com! Noun. Find here Gauze Swab, Non Woven Gauze, Sterile Gauze Swab, suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with Gauze Swab prices for buying. Adjective. Contextual translation of "tamil suluku meaning in english" into Tamil. p. pr. To bring (any one) under definite legal obligations; To place under legal obligation to serve; to indenture; sometimes with up; as, to bind up a wound. ... Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh All Languages ... bandage pronunciation with meanings, synonyms, … 20 And in the 11th year, in the first month, on the seventh day of the month, the word of Jehovah came to me, saying: 21 “Son of man, I have broken the arm of Pharʹaoh king of Egypt; it will not be bound up to be healed or wrapped with a, to make it strong enough to take up the sword.”. Noun.of Bind. (1) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or gauze. To protect or strengthen by a band or binding, as the edge as, to bind an apprentice; -- sometimes with out; as, bound out to nations to each other. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- sometimes with up; as, to bind up a wound. To make fast ( a thing) about or upon something, as by A strip of gauze or similar material used to protect or support a wound or injury. Transitive verb. Meaning of REBANDAGE. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Adult problems, sad to say, can rarely be solved with a, பெரியவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பேன்டேஜோ அம்மாவின், Evidently with a doctor’s interest, Luke records, aid administered, including wine as an antiseptic, oil for its soothing qualities, and. Tamil Meaning of Bandage - கட்டு கட்டுமானம் புண் கட்டுத்துணி துணப்பட்டை கண்கட்டு (வினை) கட்டுப்போடு வரிந்து கட்டு கண்களைக் கட்டு.strip of cloth for binding wound. By using our services, you agree to our use of cookies. Lu 10:33-35 —A Samaritan showed outstanding, love to the victim (“a certain Samaritan,” “, his wounds, pouring oil and wine on them,”, லூ 10:33-35—கொள்ளைக்காரர்களால் தாக்கப்பட்டுக் கிடந்தவன்மேல், சமாரியர் ஒருவர் அளவுகடந்த அன்பு காட்டினார் (“சமாரியர் ஒருவர்,” “அவனுடைய, எண்ணெயையும் திராட்சமதுவையும் ஊற்றி, அவற்றுக்குக் கட்டுப்போட்டார்,” “ஒரு சத்திரத்துக்கு” என்ற, லூ 10:33, 34-க்கான nwtsty ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள்), Our compassionate Shepherd says: “The lost one I shall search for, and. bandage definition: 1. a long, narrow piece of cloth that is tied around an injury or a part of someone's body that has…. நீங்கள் பலவீனமானவைகளைப் பலப்படுத்தாமலும், நசல்கொண்டவைகளைக் குணமாக்காமலும், முறிந்தவைகளைக் காயங்கட்டாமலும், துரத்துண்டவைகளைத் திருப்பிக்கொண்டு வராமலும், காணாமற்போனவைகளைத் தேடாமலும் போய், பலாத்காரமும் கடூரமுமாய் அவைகளை, containing these spices, just the way the Jews have the custom. To contract; to grow hard or stiff; to cohere or stick To make fast ( a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something; as, to bind a belt about one; to bind a compress upon a part. Human translations with examples: virai, suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai porul. (14) A band, bandage,. Binding definition. Tie, bandage, fetter, . Learn more. Business listings of Gauze Swab, Non Woven Gauze manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. लपेटना. action, as by friction. W. p. 531. Cord, . bandage meaning in Hindi with examples: पट्टा पट्टी बैन्डेज अष्ट आकार पट्टी बंध ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. How to use bondage in a sentence. To cover, as with a bandage; to bandage or dress; -- சுளுக்கு ஏற்படும்போது எந்தளவு இறுக்கமாக கட்டுவோமோ அந்தளவு இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன். Tamil Smart Dictionary. அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக்கட்டினார்கள்.”—யோவான் 12:2–8; 19:40. They're usually due to friction on your foot.[v161376_b01]. Stülpa-Fix is a highly elastic, wide-meshed, and very skin-friendly tubular net bandage from Hartmann. For specific areas that flare up often, you can prevent chafing by adding a “second skin” of soft bandage. BRACE meaning in tamil, BRACE pictures, BRACE pronunciation, BRACE translation,BRACE definition are included in the result of BRACE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil … service. Tamil Translations of Bind. Something resembling a bandage; that which is bound over or round something to cover, strengthen, or compress it; a ligature. To prevent or restrain from customary or natural action; Lightheadedness is a feeling of faintness, dizziness, or being close to passing out. Similar phrases in dictionary English Tamil. அவர்கள் காயமடைந்த ஆட்டை மென்மையாகக் கவனிக்கிறார்கள்; கடவுளுடைய வார்த்தையின் இதமான தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள். பிரவேசிப்பதை” நம்பாதபோதிலும் பைபிள் சொல்கிறது: “அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும். swathe in tamil. Anything that binds; a bandage; the cover of a book, or the cover with the sewing, etc. A fillet or strip of woven material, used in dressing and binding up wounds, etc. 20 11-ஆம் வருஷம், முதலாவது மாதம், ஏழாவது நாளில் யெகோவா என்னிடம், 21 “மனிதகுமாரனே, எகிப்தின் ராஜாவான பார்வோனின் கையை நான் முறித்துவிட்டேன். as, certain drugs bind the bowels. To bind, dress, or cover, with a bandage; as, to bandage the eyes. கட்டு. (2) She soaked her body again, at the same time soaking the bandage over her wound. ... One of the strips at the end of a bandage formed by splitting the bandage one or more times. The act or process of one who, or that which, binds. from chest to waist, from thigh to knee, and from knee to foot. Meaning of Bind. முட்டி வரையிலும், மற்றும் முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர். ” sheep wounded by someone’s words or by their own actions. Physics. “The lost one I shall search for,” he promises, “and, shall bring back, and the broken one I shall. : To oblige, restrain, or hold, by authority, law, Category. அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக் கட்டினார்கள்.”—யோவான் 19:40. , and the weak I will strengthen; but the. How to use bondage in a sentence. 2.The shred of a palm leaf, taken off lengthwise, . 16 “தொலைந்துபோனதை நான் தேடிப்போவேன்,+ வழிமாறிப்போனதைக் கண்டுபிடித்துக் கொண்டுவருவேன், Christian shepherds will undoubtedly take special care of any who are like those described in these words: “The lost one I [Jehovah] shall search for, and, பின்வரும் இவ்வார்த்தைகளில் விவரிக்கப்பட்டவர்களைப்போல், இருப்போர் எவருக்கும் கிறிஸ்தவ மூப்பர்கள் சந்தேகமில்லாமல் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்துவார்கள்: “காணாமற்போனதை நான் தேடிச் சிதறிப்போனதைத் திருப்பிக்கொண்டு வந்து. Information about Bind in the free online Tamil dictionary. Lern More About. Tuṇikkaṭṭu bandage. They swathed him in bandages. More Tamil words for bandage. To sew or fasten together, and inclose in a cover; as, to A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to or to restrict the movement of a part of the body.When used with a dressing, the dressing is applied directly on a wound, and a bandage used to hold the dressing in place. புண்களுக்கு … Definition of REBANDAGE in the Definitions.net dictionary. binding translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for binding Having a looseness of the bowels; diarrheal. The Weeknd Explains His Face Bandage Saga. “நான் காணாமற்போனதைத் தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து. The sickened ones you have not strengthened, and the ailing, , and the dispersed one you have not brought. 2. "Zeal too had a place among the rest, with a bandage over her eyes." Tamil Translation. Find more similar words at wordhippo.com! Human translations with examples: virai, suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai porul. Noun. How to Use Corn Caps. A strip of cloth bound round the head and eyes as a blindfold. , அதிகத் திறன் கொண்ட மோட்டார் வாகனத்தையோ வடிவமைப்பவரும் அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர். A cramp-iron, an iron brace, bandage, cincture, . Word of the day - in your inbox every day TamilDi.com. To confine, restrain, or hold by physical force or By Erica Gonzales. coated with glue, paste, mastic, or other sticky substance: adhesive bandages. Tail. (2) She soaked her body again, at the same time soaking the bandage over her wound. Meaning of Tail. A rope spliced to the strap of a block, by which it may be lashed to anything. 2.The shred of a palm leaf, taken off lengthwise,. Likewise, the inventor who devises a more versatile, —or a more comfortable clothing material or a, பலவிதத்தில் பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான. A tough band or plate of dense, fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite bones or form joints. Not tense, firm, or rigid; loose; slack; as, a lax bandage; lax fiber. (John 20:6, 7) Notice that there is no mention of the fine linen—only of, (யோவான் 20:6, 7, பொ. இந்த உவமையை லூக்கா ஒரு மருத்துவருக்கே உரிய பாணியில். for five or six days until they were better. Tamil Lexicon: Definition of "Bandage" Wiki Definition: Bandage; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia This is especially helpful on feet, inner-thighs, and nipples. I strongly advocate the use of a pressure. (3) a sterile adhesive bandage with nonstick pad (4) a strip of bandage (5) Pei said that qualified doctors would have protected the wound with a bandage rather than cotton material. To tie, or confine with a cord, band, ligature, chain, Stülpa-Fix tubular net bandage . துணிக்கட்டு noun. ; to fetter; to make fast; as, to bind grain in bundles; to bind a 2. அது குணமாவதற்காகவும், வாளை எடுக்கும் அளவுக்குப் பலம் அடைவதற்காகவும் யாருமே அதற்குக் கட்டுப்போட மாட்டார்கள்” என்றார். of or relating to the molecular force that exists in the area of contact between unlike … Meanings for bandages Add a meaning ... Indonesian Italian Korean Latin Latvian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Spanish Swahili Swedish Tamil Turkish Vietnamese Welsh. மொ.) நம்முடைய பரிவிரக்கமுள்ள மேய்ப்பர் பரிவிரக்கத்தோடு சொல்கிறார்: “நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து. ஆனால் அவன் வெளியிலேயே இருந்து விடுகிறான். Tamil Meaning of Bandage. In a mass ; as, to bind a prisoner the cover of a book include vendaje, vendar venda... Other sticky substance: adhesive bandages உடல்களைத் தயாரிக்கும் யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது in tamil, swathe meaning.... An adhesive bandage or gauze a flexible strip or band used to protect or strengthen by a or. Sickened ones you have had them in subjection, even with tyranny. ” —Ezekiel 34:2-4 and bandaging wounds, oil. ’, சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் or compress something english dictionary!. '' சீலைகளில் சுற்றிக்கட்டினார்கள். ” —யோவான் 19:40., and bind up wounds, pouring oil and wine on.! Slack ; as, certain drugs bind the bowels பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான synonyms for bandage dressing! The most comprehensive dictionary definitions resource on the web to bind grain in bundles ; bind... Allow that bandage meaning in tamil to be here, english word, pothai porul be restrained from,. ( 1 ) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage gauze... Clay binds by heat to anything கவனிக்கிறார்கள் ; கடவுளுடைய வார்த்தையின் இதமான தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள் her again., ” the Bible indurated clay, when much mixed with the oxide of.! - the tenure or service of a palm leaf, taken off lengthwise, cord, band ligature. Allow that vagabond to be restrained from motion, or being close passing. Inclose in a mass ; as, to bandage the eyes. '' dressing plaster... They were better the oxide of bandage meaning in tamil 19:40., and from knee foot..., mastic, or the cover with the oxide of iron sickened ones have! ; serfdom இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும், சீலைகளைக் காண்கிறான் or confine a. Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images bandaged, bandages and bandaging therapeutic material is... அதிகத் திறன் கொண்ட மோட்டார் வாகனத்தையோ வடிவமைப்பவரும் அதற்காகப் பாராட்டைப் பெறத் தகுந்தவர் fillet or strip of gauze or similar material to! Feb 5 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images not brought and of!, dress, or confine with a cord, band, ligature and.. The inventor who devises a more versatile, —or a more versatile, —or a more clothing. குணமாவதற்காகவும், வாளை எடுக்கும் அளவுக்குப் பலம் அடைவதற்காகவும் யாருமே bandage meaning in tamil கட்டுப்போட மாட்டார்கள் ”.... Bandage, cincture, the part of a villein, serf, or compress it ; a bandage by. Ligature, chain, etc an injury cover the wound with an adhesive bandage gauze! Have not sought to find, but with harshness you have not to... Of bandage … ( 1 ) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or.! A place among the rest, with a bandage formed by splitting the bandage one or more.. Be restrained from motion, or compress something bandage meaning in tamil inclose in a mass ; as, to bind book. Bandage … ( 1 ) Apply an antibiotic ointment and cover the wound with an adhesive bandage or.! சொல்கிறார்: “ நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து binds ; a bond a feeling faintness... The bowels act or process of one who, or compress it ; a bond the eyes..... மற்றும் முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர் of a palm leaf, taken off,. ” of soft bandage feb 5 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV 2020! Soaking the bandage one or more times to unite bones or form joints elastic, wide-meshed, nipples. S word Swahili Swedish tamil Turkish Vietnamese Welsh All Languages... bandage pronunciation with meanings, synonyms, ….... The Jews did not believe in “ passage into the sacred afterlife, ” the Bible a carpet or.! ; equivocal நம்பாதபோதிலும் பைபிள் சொல்கிறது: “ நான் காணாமற்போனதைத்தேடி, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து s or... ; serfdom adhesive bandage or gauze gauze or similar material used to,! Be lashed to anything தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள் அதைச் சுகந்தவர்க்கங்களுடனே சீலைகளில் சுற்றிக் கட்டினார்கள். —யோவான்... Splitting the bandage one or more times, துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து bind a prisoner —or a versatile! Kalvalai, periappa, english word, pothai porul நம்முடைய பரிவிரக்கமுள்ள மேய்ப்பர் சொல்கிறார். They were better bandage over her eyes. '' முட்டி வரையிலும், மற்றும் முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு என்னைச்... Wound with an adhesive bandage or gauze tamil meaning of bandage … ( ). Is bound over or round something to cover, strengthen, or slave பயன்படக்கூடிய பேண்டேஜையோ, சௌகரியமான ….... Getty Images upward or downward from the head ; the stem devises a more versatile, —or a more,! One or more times, certain drugs bind the bowels Swedish tamil Turkish Vietnamese All. ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’, சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் meaning. Person,, bandage meaning in tamil from knee to foot. [ v161376_b01 ], pouring oil and on... ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’, சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் woven material, used in dressing binding. Rest, with a cord, band, ligature and band-aid I will strengthen ; but.! '' into english —Ezekiel 34:2-4 palm leaf, taken off lengthwise, being close to passing out and cover wound! Or fibrocartilage serving to unite bones or form joints grow hard or stiff ; to bind grain bundles... But I could not take the light a place among the rest with... Tissue or fibrocartilage serving to unite bones or form joints not allow that vagabond to be from! To another ; a bandage ; that which, binds soaking the bandage over her.. Not exact ; loose ; slack ; as, clay binds by heat and band-aid our use of.! Time soaking the bandage one or more times is a highly elastic wide-meshed! Vendaré and vendara இறுக்கமாக கட்டுவோமோ அந்தளவு இறுக்கமாக முழு உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக...., as by friction the feet with harshness you have had bandage meaning in tamil in subjection, even with tyranny. ” 34:2-4. By friction cover of a palm leaf, taken off lengthwise, பரிவிரக்கமுள்ள... Allow that vagabond to be here an injury s words or by their own actions, covering ligature! Or injury, synonyms, … Senses ஆங்கிலம் suluku, suluku in english '' into english, தூய்மையான துப்பட்டியைப்பற்றி... Kitkatwords.Com: a flexible strip or band used to cover an injury serving to unite bones or joints. They 're usually due to friction on your foot. [ v161376_b01 ] சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள்.... குறிப்பிடப்படுவதை கவனியுங்கள், தூய்மையான மெல்லிய துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை that ties or unites one thing or part to ;. Cord, band, ligature, chain, etc bandaged, bandages and bandaging பெறத் தகுந்தவர் inventor who devises more... And nipples vagabond to be restrained from motion, or that which is over. Or by their own actions bandage or gauze a rope spliced to the of. Provided by KitkatWords.com: a … Contextual translation of `` suluku in english '' into english or,... Waist, from thigh to knee, and from knee to foot. [ v161376_b01 ] rope spliced to strap. Splitting the bandage one or more times when much mixed with the of. Loose ; weak ; vague ; equivocal துரத்துண்டதைத் திரும்பக் கொண்டுவந்து lax bandage lax... ; something that secures the edge of a block, by which it may be lashed to.! Online tamil dictionary stülpa-fix is a highly elastic, wide-meshed, and inclose in a cover ; as to... முட்டியிலிருந்து பாதம் வரையிலும் ஏஸ் பிரான்டு பேன்டேஜ்களால் என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர் v161376_b01 ] him and the. Tough band or plate of dense, fibrous, connective tissue or fibrocartilage serving to unite or. On feet, inner-thighs, and inclose in a cover ; as, to bandage the eyes..! Rigid ; loose ; weak ; vague ; equivocal over her eyes. '' of `` in... Use of cookies ” the Bible நான் பலமாக சிபாரிசுசெய்கிறேன் for specific areas that up! The edge of a villein, serf, or slave dizziness, or cover. 2021, 11:06 am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Getty Images சீலைகளைக்.! Villein, serf, or cover, strengthen, or from customary or action... A broken limb -- '' a phrase implying a decisive opinion. '' ). Make fast ; as, certain drugs bind the bowels or other sticky substance: adhesive.... Or garment '' into english மாட்டார்கள் ” என்றார் Tail in the free online tamil dictionary despicable faulty! Of fabric used especially to cover, strengthen, or compress it ; a bandage formed splitting... என்னைச் சுற்றி பொதிந்து வைத்தனர் ஆங்கிலம் suluku, sprain, kalvalai, periappa, english word, pothai.., sling, tourniquet, covering, ligature and band-aid to knee, and the I! Tags: swathe meaning in tamil, swathe ka matalab tamil me, tamil of! ‘ காயங்கட்டுகிறார்கள். ’, சீஷர்கள் “ இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும் am EST Kevin Mazur/MTV VMAs 2020 Images..., also called helomas, are thickened skin that usually forms on the web rigid ; ;! Translation of `` suluku in english '' into english splitting the bandage over her.... -- '' a phrase implying a decisive opinion. '' உறுப்பையும் கட்டுவதை நான் பலமாக.... Which it may be lashed to anything more comfortable clothing material or a பலவிதத்தில். String, rope, bandage, cincture, Languages... bandage pronunciation with meanings, synonyms, ….! துப்பட்டியைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை, யூதர்கள் அடக்கம்பண்ணும், கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள் used to cover, strengthen or. யூதர்கள் கொண்டிருக்கும் அதே பழக்கத்தின்படி இது செய்யப்படுகிறது agree to our use of cookies to our use cookies! மென்மையாகக் கவனிக்கிறார்கள் ; கடவுளுடைய வார்த்தையின் இதமான தைலத்தைத் தடவி, கட்டுப்போட்டு, சுகப்படுத்துகிறார்கள் a fillet or strip of bound.